Daně z příjmů

Zvýšení maximálních částek penzijního a životního pojištění

Za zdaňovací období roku 2017 je možné si uplatnit jako položku snižující základ daně z příjmů fyzických osob (nezdanitelnou část základu daně) částku zaplaceného pojistného na kapitálové životní pojištění až ve výši 24 tis. Kč (oproti stávajícímu limitu 12 tis. Kč ročně). Stejnou částku, tj. 24 tis. Kč lze maximálně uplatnit i za zaplacené pojistné na penzijní připojištění (u penzijního připojištění to v praxi znamená platit alespoň 3 tis. Kč měsíčně). Na potvrzeních o zaplaceném penzijním připojištění od finančních institucí by již měla být uvedena částka, kterou lze přímo odečíst (nebude již nutné celkovou částku zaplaceného pojistného snížit o státní příspěvek).

Zároveň se v roce 2017 zvyšuje i částka životního a penzijního pojištění, které případně platí zaměstnavatel za zaměstnance, a to na částku 50 tis. Kč ročně (dále platí princip, že toto pojistné je pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem a zároveň i příjmem osvobozeným od daně ze závislé činnosti na straně zaměstnance).

Zrušení regulace spotřebitelských loterií

Příjmy z reklamních soutěží a slosování jsou i nadále osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob do částky 10 tis. Kč. Od 1. 1. 2017 však byla zrušena regulace spotřebitelských loterií podle zák. č. 202/1990 Sb. (nemusí se nahlašovat na MF ČR). Nad částku 10 tis. Kč se i nadále platí z výhry srážková daň 15%.

Daňový balíček platný od „1. 7. 2017“

Většina změn se podle článku II přechodných ustanovení novely č. 170/2017 Sb. použije až pro zdaňovací období roku 2018.

 • příspěvek zaměstnavatele (nepeněžní) na tištěné knihy podle ust. § 6 odst. 9 písm. d)
 • zvýšení částky daňového zvýhodnění na první dítě na částku 15 204 Kč ročně, tj. 1 267 Kč měsíčně – o 150 Kč více než v roce 2017
 • z účinností od 1. 7. 2017, ale s použitím pro celý rok 2017 byly zvýšeny částky daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (v r. 2018 se pak částky pro 2. a další dítě nemění)
 • rozšíření možnosti uplatnění darů jako odčitatelné položky od základu daně fyzické osoby o dary evropským politickým stranám a nadacím – platí od 18. 8. 2017 (netýká se darů kandidátům na prezidenta)
 • pro celý rok 2017 se použije zvýšení částky daru za bezpříspěvkový odběr krve na 3 tis. Kč a nový odpočet 20 tis. Kč za bezúplatný odběr krvetvorných buněk
 • od 1. 1. 2018 – § 24 odst. 2 písm. zz) je výdajem i převod prostředků z garančního fondu do fondu zábrany škod
 • zúžení definice základního investičního fondu, který má 0 % sazbu daně z příjmů právnických osob (v PS je senátní novela, která by to měla od r. 2019 zrušit)
 • stropy paušálních výdajů pro fyzické osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů sníženy od 1. 1. 2018 na částku 1 mil. Kč, zároveň zrušeno ust. § 35ca ZDP blokující u paušálů možnost použití daňového zvýhodnění na dítě a slevu na manžela/manželku. Ve zdaňovacím období roku 2017 pak existuje možnost volby, kdy je možné použít buď nový režim roku 2018, nebo starý režim podle úpravy platné v roce 2016.
 • pro zdaňovací období roku 2018 byl vydán nový formulář prohlášení poplatníka vzor č. 26. Oproti dřívějším vzorům již součástí prohlášení není žádost poplatníka (zaměstnance) o roční zúčtování daně. Daňová správa nám chtěla „zjednodušit práci“, takže žádost o roční zúčtování daně je již na samostatném formuláři (ten však bude k dispozici zřejmě až v létě 2018). Nové prohlášení již také není, tak jako dřív, pro tři zdaňovací období, ale pouze pro jedno, tj. 2018. Samozřejmě je však možné pokračovat ve formuláři vzor 24 zahájeném v roce 2016 nebo vzor 25 z roku 2017.

Změna v oblasti finančního leasingu

Zákon o daních z příjmů v § 21d odst. 1 nově upravuje, že předmětem finančního leasingu je hmotný majetek ve smyslu § 26 zákona o daních z příjmů odpisovaný podle tohoto zákona. Tím vylučuje z finančního leasingu smlouvy uzavřené na majetek neodpisovaný a majetek nehmotný. Tato nová úprava se neuplatní na smlouvy, kde předmět leasingu byl přenechán nájemci před účinností, tj. před 1. 7. 2017.

Odpisování technického zhodnocení podnájemcem

V ustanovení § 28 odst. 3 ZDP byl rozšířen výčet poplatníků, kteří mají možnost uplatňovat daňové odpisy z technického zhodnocení provedeného na cizím majetku. Kromě nájemce a uživatele u finančního leasingu může daňové odpisy uplatňovat i poplatník, kterému byl přenechán majetek k užívání (např. podnájemce), a to za obdobných podmínek jako u technického zhodnocení provedeného nájemcem:

 • technické zhodnocení uhradil poplatník, který má právo k užívání majetku, na kterém provedl technické zhodnocení
 • technické zhodnocení provedl a daňové odpisy uplatňuje vždy s písemným souhlasem vlastníka
 • vlastník hmotného majetku nezvýšil vstupní cenu hmotného majetku o provedené technické zhodnocení
 • odpisované technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny jako zhodnocovaný majetek.

Tato úprava platí pro technická zhodnocení uvedená do užívání po novele zákona.

Odpisování nehmotného majetku

Znění § 32a odst. 4 ZDP upravuje dobu daňového odpisování nehmotného majetku. Pro příslušné kategorie nehmotného majetku byla pevně stanovená doba odpisování změněna na dobu minimální. Tzn., že poplatník bude moci podle svého rozhodnutí majetek daňově odpisovat i delší dobu, ovšem při zachování stávajících podmínek zakotvených v § 32a ZDP, zejména při zachování pravidla rovnoměrnosti daňových odpisů.

Zánik možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálového majetku a příjmů z pronájmu

Od roku 2018 dojde ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti, příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§ 9 ZDP) se nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy). Daňový bonus na vyživované děti se nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) nebo příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP).

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku

Podle nové právní úpravy (§ 38zf ZDP) podá-li poplatník daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost o přeplatek jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Daň z přidané hodnoty

Nařízení Rady EU č. 1042/2013 od 1. 1. 2017

Dochází mj. ke zpřesnění vymezení služeb souvisejících s nemovitostí, kam patří i údržba a opravy, inspekce a kontrola strojů nebo zařízení, pokud se tyto stroje nebo zařízení považují za nemovitost. Zatím vůbec není v naší legislativě.

Stravovací a restaurační služby 

V případě „balíčků“, např. hotel, který zvlášť účtuje poplatek za parkování, je třeba rozdělit základ daně a zdanit každou službu samostatnou sazbou.

Další rozšíření přenesení daňové povinnosti DPH

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku byl rozšířen o následující položky (je zde uveden i příslušný kód, který se uvádí v oddílech A.1., resp. B.1. kontrolního hlášení).

 • 1a – zlato – zprostředkování prodeje investičního zlata
 • 3a – dodání nemovité věci v nuceném prodeji
 • 4a – poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce
 • 6 – dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
 • 7 – dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví

Informace Finanční správy k systému taxislužby UBER

Informace FS vydána 29. 5. 2017, přičemž řidiči jsou v rozporu s názorem Evropského soudu považováni za subjekty poskytující přepravu osob prostřednictvím mobilní aplikace společnosti UBER. FS dále tvrdí, že přepravní službu neposkytuje UBER, ale právě řidič, který by měl být také zdaněn. Řidič je osoba povinná k dani a UBER mu podle FS poskytuje službu zprostředkování zákazníka (z poplatku UBERu by pak řidič měl odvést daň, protože se stává osobou identifikovanou k dani).

Informace FS – služby přímo vázané na dovoz či vývoz z 2. 1. 2018

Osvobození těchto služeb (zejména přepravy) se vztahuje pouze na služby poskytované přímo příjemci či odesílateli zboží. Přeprava, kterou účtuje přepravci jeho subdodavatel již je zdaněná – od 1. 3. 2018.

Novelizace Směrnice 2006/112/EU

Zatím není jisté, od kdy budou jednotlivé změny platit.

 • zjednodušení systému dodání zboží do jiného členského státu (JČS) mezi certifikovanými plátci
 • normální (necertifikovaný) český plátce by např. dodání zboží polskému plátci zatížil polskou DPH
 • certifikované osoby nebudou muset přiřazovat přepravu pro řetězové obchody a pro dodání zboží z tzv. call-off skladů v JČS
 • elektronické obchodování – limit 10 000 EUR / rok – nepodléhá MOOS (bylo by to předmětem normálně české daně)
 • prodej na dálku (samozřejmě osobě nepovinné k dani) – přes elektronické platformy – zdaňováno v MOSS ve státě spotřeby

Pokyn GFŘ-D-29 k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení

Tento pokyn znovu zmírňuje „vražedně“ nastavená pravidla pro udělování pokut za pozdě podaná či nepodaná kontrolní hlášení. Jednou za rok je možné i v r. 2018 požádat o prominutí pokuty bez udání důvodu (plátce třeba jen zapomněl podat).

 • § 101j – povinnost uhradit pokutu 1 tis. Kč nevzniká, jde-li o jediné provinění plátce u KH za kalendářní rok
 • pokud bylo řádné KH podáno až po výzvě, a to ve lhůtě uvedené v této výzvě, je udělena pokuta ve výši 10 tis. Kč – lze požádat i bez udání důvodu, jde-li o jedinou pokutu související s KH za rok. Stejně tak správce daně promine i pokutu ve výši 30 tis. Kč.
 • kromě toho správce daně promine pokutu ve výši 30 tis. Kč plátci, který měl údaje uvedené v KH dobře a měl pouze podat rychlou odpověď na výzvu, kterou by byly potvrzeny původně vykázané údaje (pokud je tato ROV podána 6. až 10. pracovní den, tzn. po lhůtě, správce daně by měl v souladu s GFŘ-D-29 prominout pokutu bez udání důvodu i v souběhu s prominutím jiné pokuty v roce).

Změny  základních pojmů

Definice „nového dopravního prostředku“ je rozšířena na všechna motorová pozemní vozidla. „Novými dopravními prostředky“ jsou i vozidla, která nejsou určena k provozu na pozemních komunikacích (např. terénní čtyřkolky).

Do definice „dlouhodobého majetku“ je doplněna zásada, podle které se v případech, kdy plátce pořizuje tento majetek formou tzv. finančního leasingu (je mu přenechán k užití s ujednáním o budoucím převodu vlastnického práva), se tento majetek pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele.

Společnost (dříve sdružení)

Finanční správa vydala informaci 22. 8. 2017. U společností (sdružení) bez právní subjektivity podle ust. § 2716 občanského zákoníku dochází ke zrušení specifické úpravy registrace a postupů při správě daně u společnosti – nově je postupováno podle obecných principů DPH. Nové podmínky jsou postaveny na individuálním působení každého člena (společníka). Podle nové právní úpravy každý společník sleduje svůj obrat samostatně, v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty vede veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti). Hlavní společník bude pak pravděpodobně vystupovat ve vztahu k zákazníkovi jako hlavní dodavatel, ostatní společníci jako subdodavatelé. Pokud se mezi společníky budou přeúčtovávat stavební a montážní práce, neuplatní se režim přenesení daňové povinnosti, ale DPH (speciální ustanovení k § 92a).

Společníci společností, kteří do 30. 6. 2017 postupovali podle původní právní úpravy, mohou podle přechodných ustanovení novely využít přechodné období a postupovat při uplatňování DPH podle této původní právní úpravy, nejdéle však do 31. 12. 2018.

Vznik povinnosti přiznat daň (§ 20a)

Dochází ke zpřesnění pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění. Povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty vzniká pouze v případě, je-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.

Například u poukazů (voucherů) nemusí být přiznána daň, pokud z povahy prodávaného zboží, na které byl poukaz vystaven, vyplývají různé sazby DPH. To však neplatí pro jednoúčelové vouchery, u kterých je předem jasné, na co jsou vystaveny. Pokud voucher není uplatněn (propadne), není třeba přiznat DPH na výstupu.

Vystavování daňových dokladů

Podle ust. § 28 odst. 1 vznik plátci povinnost vystavit daňový doklad při dodání zboží či poskytnutí služby osobě povinné k dani či právnické osobě nepovinné k dani. Naopak, nevzniká povinnost vystavit daňový doklad fyzické osobě nepovinné k dani.

Sazby daně

Školní stravování nepodléhá dani ve snížené sazbě 15%, ale je osvobozeno od daně podle ust. § 57 a 59 ZDPH. Rovněž i služby přímo související se zdravotní službou (pacienti hospitalizovaní v nemocnici) jsou osvobozeny podle ust. § 58 ZDPH a nepodléhají snížené sazbě DPH jako ubytovací služby. Závodní stravování je zdaněno první sníženou sazbou daně ve výši 15%, i když nepodléhá EET.

Dodání nemovité věci

I nadále platí v souladu s ust. §  56 odst. 3 lhůta 5 let (pro případné osvobození od daně) od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo prvního užívání stavby. Nově se tato lhůta počítá i od kolaudace po podstatné změně dokončené stavby (nástavba o více než 1 podlaží, přístavba, při které se navýší podlahová plocha o více než 50%, technické zhodnocení stavby o více než 50% ceny zjištěné či směrné hodnoty pro účely daně z nabytí nemovitých věcí před provedením změny).

Uskutečnění plnění při vývozu zboží

Za den uskutečnění plnění při vývozu zboží se považuje podle ust. § 66 odst. 6 ZDPH den výstupu z území EU (uskutečnění plnění není vázáno na den vystavení dokladu ani den propuštění).

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51, § 57)

Povinnost přiznat plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně vzniká ke dni jeho uskutečnění. Pokud je před uskutečněním tohoto plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat plnění z přijaté částky ke dni přijetí úplaty pouze v případě, je-li toto plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě (viz § 20a).

Vyrovnání a úprava odpočtu daně (§ 77, § 78e)

Vyrovnání nebo úpravu původně uplatněného odpočtu daně je plátce povinen provést při nedoložených případech zničení, ztráty či odcizení obchodního majetku.

Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba (§ 106a, § 106aa)

K institutu nespolehlivého plátce se zavádí nový institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivou osobou se stane osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem, stává se současně nespolehlivým plátcem.

Nespolehlivou  osobou se může stát např.:

 • neplátce vystavující daňové doklady obsahující daň
 • osoba povinná k dani, která překročí obratu a nesplní registrační povinnost

Po 1 roce je možné požádat o zrušení nespolehlivé osoby jako u nespolehlivého plátce.

K 15. 1. 2018 bylo 1 626 nespolehlivých osob

Ručení příjemce zdanitelného plnění (§ 109)

Příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem v případě, kdy úplata za plnění je poskytnuta (i částečně) virtuální měnou.

Novelizace prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Oproti „revolučním změnám“ platným od roku 2016 se tentokrát nejedná o nijak zásadní změny, pouze o změny v terminologii.

Od roku 2018 namísto „dlouhodobý majetek“ se bude používat „stálá aktiva“ namísto „nehmotných výsledků výzkumu a vývoje“ – „nehmotné výsledky vývoje“  – výzkum už není nehmotným majetkem.

Novelizace i ČÚS – Finanční zpravodaj č. 10

Daňový řád

Úrok z daňového odpočtu – § 254a odst. 1 a 2 DŘ

Podle ust. § 254a odst. 1 DŘ nově platí, že daňovému subjektu náleží úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně ode dne následujícího po uplynutí doby 4 měsíců od posledního dne lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, nebo ode dne, kdy bylo toto tvrzení podáno, pokud bylo podáno po lhůtě stanovené pro jeho podání, do dne vrácení daňového odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení.

Nově tedy zákon výslovně stanoví, že se úrok z daňového odpočtu uplatní nejen při postupu k odstranění pochybností, ale i v daňové kontrole; rovněž došlo ke zkrácení doby rozhodné pro uplatnění tohoto úroku z 5 měsíců na 4 měsíce. Byla modifikována také výše úroku z daňového odpočtu, který se nově stanoví ve výši REPO sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 2 procentní body, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (došlo tedy k jeho zvýšení).

Přepracována metodika EET z května 2017

 • nové vymezení příjmů z drobné vedlejší podnikatelské činnosti pro veřejně prospěšné poplatníky (spolky..) trvale vyjmuty z EET (v zákoně není definováno – jen v metodice) – např. ples požárníků. Metodika říká, že to je do 300 tis. Kč nebo 5% celkových příjmů veřejně prospěšného poplatníka (předtím bylo 175 tis. Kč)
 • nezaměňovat s limitem 175 tis. ročně a nepřevyšujících 49% plateb v provozovně pro tzv. tržby z minoritní činnosti, jejichž evidenci FS nekontroluje do doby povinnosti evidovat tržby z hlavní činnosti (opět to není v zákoně, ale jen v metodice)
 • období 14. – 24. 12. 2017 – prodej vánočních ryb
 • zrušení etapy od 1. 3. 2018 a od 1. 6. 2018 – o spuštění bude muset být rozhodnuto na základě novely zákona o EET
 • zrušení povinnosti evidovat tržby provedené kartou, a to od 1. 3. 2018 (platí i pro platební brány)
 • účtenka nemusí obsahovat DIČ (ovšem daňový doklad pro účely DPH ho má samozřejmě nadále obsahovat)

GDPR – General Data Protection Regulation

 • od 25. 5. 2018
 • zjednodušení podnikání, aby v každé zemi nebyly jiné podmínky pro ochranu dat
 • nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • doprovodný zákon – v čl. XV změna daňového řádu, v čl. XVI změna zákona o FS ČR
 • dozor nad dodržování zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů – stránky ÚOOÚ
 • správce – ten kdo shromažďuje osobní data – vždy (kromě výjimek) oznamovací povinnost vůči ÚOOÚ (tato povinnost se ruší)
 • zpracovatel – osoba pověřená správcem ke zpracování os. údajů – dle 101 na základě písemné smlouvy
 • vedení záznamů o činnostech zpracování
 • posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů a konzultace s ÚOOÚ – v případech vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob
 • ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů a oznamování případu porušení zabezpečení ÚOOÚ
 • ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů – může se týkat např. zpracování citlivých údajů (např. údajů o zdravotním stavu)

Zajímavé závěry z Koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR a zajímavá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

KOOV č. 513/15.11.2017 – okamžik vzniku příjmu pro poplatníka s daňovou evidencí v případě prodeje prostřednictvím platební brány (e-shop). Podle závěru daňové správy zdanitelný příjem vzniká v okamžiku, kdy se poplatník dozví z platební brány, že zákazník zaplatil a ne až v okamžiku fyzického připsání částky bezhotovostní platby na účet.

KOOV č. 510/15.11.2017 – zřejmě bude projednán až v lednu či únoru 2018 – vztah DPH a daně z příjmů – daňová uznatelnost DPH při snížení nároku na odpočet daně

u nedoložených mank a škod (navrženo a zatím neodsouhlaseno, aby to byl daňově uznatelný výdaj). I nadále platí zásada, že se upravuje původně uplatněný odpočet daně a nejedná se o nové zdanitelné plnění např. z částky obvyklé ceny v okamžiku zjištění inventarizačního rozdílu.

Rozsudek NSS 1 Afs 170/2017 – 30 ze dne 27. 9. 2017 (Steelmart s. r. o.) – náklady na prodané zboží, které bylo dodáno neprokázaným dodavatelem.

oproti tomu

Rozsudek NSS 2 Afs 160/2016 – 38 ze dne 31. 5. 2017 namísto vyloučení sporných dodávek z daňových nákladů má být daň stanovena za použití pomůcek

Rozsudek NSS 9 Afs 149/2016 – 34 ze dne 27. 7. 2017 výdaje na výměnu oken jako technické zhodnocení, jestliže byla okna s dvěma skly nahrazena okny s třemi skly

Rozsudek NSS 6 Afs 55/2017 ze dne 4. 10. 2017 neuznán odpočet daru od daňového základu poskytnutého právnické osobě na účely tělovýchovné a sportovní, kde 9 členů tohoto klubu z celkového počtu 16 bylo v rodinném či obdobném poměru k dárci a sportovní klub financoval svým členům rekreační pobyty

Rozsudek NSS 7 Afs 301/2016 – 70 ze dne 22. 8. 2017 – základem daně z nabytí je vždy minimálně kupní cena (pokud by 75% ze srovnávací daňové hodnoty bylo víc, je základem daně srovnávací daňová hodnota – znalecký posudek nebo směrná hodnota). Tato kupní cena se však pro základ daně z nabytí použije ve výši bez DPH.

Pár čísel na závěr

 • zvýšení min. mzdy na 12 200 Kč (samozřejmě je třeba řešit i zaručenou mzdu)
 • 48-násobek průměrné mzdy (29 979 Kč) = 1 438 993 Kč – hranice pro solidární zvýšení daně a stropu pro důchodové pojištění
 • zahraniční stravné beze změny